Управление на качеството

Сертификати: 

GMP (лекарствени продукти)
ISO 9001:2008
ISO 13485:2007
Приложение II, раздел 3, Директива 93/42 / ЕИО (медицински изделия)